Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van Puur Hond vind je hier. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties die via de webwinkel plaatsvinden. Heb je vragen over de algemene voorwaarden, dan kun je contact opnemen via: info@puur-hond.nl

Puur Hond
Grote straat 45, 6181NT Meers-Elsloo, Zuid-Limburg
Telefoonnummer: 06-34604473
E-mailadres: info@puur-hond.nl
KvK-nummer: 65272307
BTW nummer: NL001835575B65

Hoofdstuk 1 Algemeen
1.1 Op alle handelingen die door Puur Hond worden aangegaan zoals bestellingen, koopovereenkomsten en aanbiedingen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van kracht. De koper wordt op de hoogte gebracht van de geldende algemene voorwaarden van Puur Hond
1.2 De algemene voorwaarden zijn voor alle bezoekers van Puur Hond zichtbaar en te vinden onder aan de website.
1.3 De algemene voorwaarden dienen voordat de bestelling wordt afgerond gelezen te zijn door de koper.
1.4 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en betaling van een bestelling en het bevestigen van de algemene voorwaarden.
1.5 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
1.6 Puur Hond is niet aansprakelijk voor beschadigingen, of verlies van producten die worden verzonden door verzendservice.

Hoofdstuk 2 Prijzen
2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro’s (€) en zijn inclusief  9% of 21 % BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Puur Hond is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door Puur Hond worden aangepast. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.3 Vóór het sluiten van een koopovereenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten door Puur Hond gecommuniceerd via de webwinkel. Na het plaatsen van de bestelling en het afronden van de betaling ontvangt de koper per e-mail een orderbevestiging. De koper ontvangt de verkoopfactuur bij levering.

Hoofdstuk 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die via de webwinkel van Puur Hond worden verkocht.
3.2 De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Puur Hond en wanneer een consument een bestelling plaatst wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden automatisch geaccepteerd.
3.3 Puur Hond  behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen indien nodig.

Hoofdstuk 4 Verzenden en verzendkosten
4.1 De verzendkosten worden vermeld voordat je een bestelling afrondt in de webwinkel. In de verzendkosten zijn ook de verpakkingskosten verrekend.
4.2 Na het plaatsen van de bestelling en het afronden van de betaling ontvangt de koper per e-mail een orderbevestiging. De koper ontvangt de verkoopfactuur bij levering. De bestelling dient vooruit te worden betaald met iDeal of overboeking. Wanneer je betaling ontvangen is, zorgt Puur Hond dat je bestelling klaarstaat op de opgegeven dag. Op de website van Puur Hond is meer informatie te vinden over de voorwaarden van de levering van uw bestelling.

Hoofdstuk 5 Beëindigen & annulering
5.1 Bestellingen die betaald zijn kunnen niet worden geannuleerd.
5.2 De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.
5.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht vanwege het feit dat;
-deze producten snel kunnen bederven of verouderen;
-deze producten door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Hoofdstuk 6 Levering
6.1 Is een artikel tijdelijk niet leverbaar of zijn artikelen uit het assortiment genomen dan zijn deze ook niet zichtbaar in de webwinkel en kunnen ze niet worden besteld.
6.2 Wanneer de betaling is voldaan, wordt je bestelling verwerkt.
6.3 Alle in onze webwinkel en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
6.4 Onder werkdagen verstaat Puur Hond maandag tot met vrijdag. Zon- en feestdagen zijn geen werkdagen.
6.5 Puur Hond draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de bestelling(en) worden overgedragen aan de vervoerder.
6.6 Puur Hond is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
6.7 De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper vernietigd.
6.8 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding ten opzichte van Puur Hond.

Hoofdstuk 7 Ontbinding verkoop
7.1 Op basis van de wet is Puur Hond gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Dit gebeurt als de betaling niet binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling is voldaan.
7.2 De koper heeft geen recht om de geleverde producten van Puur Hond terug te sturen.

Hoofdstuk 8 Garantie
8.1 Puur Hond staat in voor de kwaliteit van de door hem naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door hem geleverde producten. Indien er iets mis is met de aankoop kan hier bezwaar over worden gemaakt via het e-mailadres info@puur-hond.nl

Hoofdstuk 9 Aansprakelijkheid
9.1 Puur Hond is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, waaronder de gebruiker( lees ook dier) van de artikelen, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 250,- in totaal. Puur Hond is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van het domein Puur Hond en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

Hoofdstuk 10 Niet toerekenbare tekortkomingen
10.1 Puur Hond is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Puur Hond evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.2 Puur Hond heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.
10.3 Puur Hond is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Puur Hond gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Puur Hond behoudt het recht op betaling van het al verrichte werk en de gemaakte kosten.

Hoofdstuk 11 Gedeeltelijke ongeldigheid
11.1 Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Puur Hond en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
11.2 Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen

Hoofdstuk 12 Klachten en vragen
12.1 De koper kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met Puur Hond, via e-mail: info@puur-hond.nl
12.2 E-mails met vragen worden doorgaans binnen twee werkdagen behandeld.
12.3 Klachten worden doorgaans binnen 2 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
12.4 Na een bestelling ontvang je een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. Je dient de betaling te voldoen door vooruit te betalen via telebankieren (iDeal). Wanneer je betaling door ons ontvangen is, zorgt Puur Hond dat je bestelling klaarstaat op de overeengekomen dag.  Op de website van Puur Hond is meer informatie te vinden over de voorwaarden van de levering en bezorging

Hoofdstuk 13 Privacy
13.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Puur Hond gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
Meers-Elsloo, Mei 2023